هر وقت

هروقت از دست کارهای کودکمون عصبانی و خسته شدیم این متن زیبا رو با خودمون مرور کنیم  :مادامی که این اطفال در کنارت هستند تا می توانی دوستشان بدار،  خود را فراموش کن و به ایشان خدمت کنشفقت فراوان خود را از انها دریغ نکن، مادام که این موهبت با توست قدرش را بدان و نگذار هیچ یک از رفتارهای کودکانه انها بدون قدردانی بمانداین شادمانی که اکنون در دست توست مدت زیادی نخواهد مانداین دستان نرم کوچکی که دردست تو آشیانه دارد در حالیکه در افتاب قدم می زنی همیشه با تو نخواهد بود، همین گونه این پآهای کوچکی که در کنارت می دود و باصدای مشتاقی که بدون وقفه و باهیجان هزاران سوال از تو می کند تا ابد نیستنداین صورتهای قابل اعتماد که به طرف تو توجه می کنند،  یابازوان کوچکی که بر گردن تو حلقه می شوند و لبان نرمی که بر روی گونه های تو فشار می آورند دایمی نیستندقلب خودت را بر ایشان اارزانی بدار، روزهایشان را از شادی پر کن، در خوشی و شادمانی معصومانه شان شریک باشکه طفولیت جز روزی بیش نیست آگاه باش که برای همیشه از دست خواهد رفت
/ 0 نظر / 24 بازدید