بانو??

برای کشتن یک زن 
نیازی نیست
فریاد بزنی , ترکش کنی
رویاهایش را بدزدی
یا به او خیانت کنی و نبینی اش
برای کشتن او کافی ست 
وقتی برای تو پیرهن نو گل گلی اش را می پوشد
فراموش کنی بگویی : 
" چه زیبا شده ای بانو ... ! "
آنگاه تکه ای از زیبایی زن می افتد
و کمی از قلبش می ریزد
و اگر فقط چندبار دیگر
به همین راحتی زیبایی اش از نگاه تو بیفتد
تمام او می شکند
و یک روز صبح
زنی را میبینی
که روحش به مقصد جهنم تنهایی
خانه ی تو را ترک کرده
اما خودش مشغول چیدن میز صبحانه توست
و تو محکومی
با جسد متحرک یک زن زشت صبحانه بخوری
برای زیبایی بخشیدن به هر صبح و هر روز دنیا برای همسرتان
توجه کردن به او و ستایش کردنش را یاد بگیرید
/ 1 نظر / 30 بازدید