علت دوست داشتن

یافتم یافتم خنثی

مثل نیوتن که بزرگترین کشف خودش رو زیر درخت سیب یافت من هم روز پنجشنبه وقتی رو تخت شادان بغل دستش دراز کشیده بودم و داشتم باهاش صحبت میکردم ، فهمیدم که شادان جون برای چی منو دوست داره.مژهبغل

گفت که مامان خیلی دوست دارم. قلب

مثل همیشه کلی ذوق زده شده بودم ،پرسیدم چرا منو دوست داری؟قلبمژهقلب

جوابی داد که هیچ وقت فکر نمیکردم بده.

با تمام صداقت تو چشام نگاه کرد و گفت به خاطر اینکه .

   .

   .

   .

   .

   .

   .

   .

   .

   .

   .

   .  

   .

   . 

  من هر چی میگم گوش میدی. به همین سادگی قلبقلب  

 

/ 0 نظر / 3 بازدید