بر آسمان نوشته ...

   بر آسمان نوشته این

                                    تو با خدای خویشتن
                                                                                                                    برابری به لشگری!
 
  در این کلام واپسین به واژه های دیگری     
  سخن ببایدم بگفت و سوخت همچو اخگری
  هراس مرگ لحظه به دشت واپسین دمان!  
  کدام ساز سر کنم که سوز سینه بنگری
  هزار نکته بر زبان ، هزار قصه ام به جان    
  نداد مهلتم زمان ، بگویمت ز هر دری
  به دل چه سوز و سازها ، شکوفه ها ز رازها     
  که رسته از نهال مهر ، ز گلشنی صنوبری
  خدای ناخدای تو، به هر زمان و هر مکان   
   سکوت به ز هر سخن ، کنون مرا که در بری  
  بر آسمان نوشته این عزیزتر عزیز دل 
  تو با خدای خویشتن فراتری ز لشگری
 
                                                              یگانه                   27/12/1381               
 
 
/ 5 نظر / 17 بازدید
پریسا مامان نازنین

چه شعر زيباييي خانومي روز مادر رو به شما مامان مهربون تبريك مي گم شادان جونمو ببوسيد